Krajobraz i walory przyrodnicze

Obszar gminy Jarocin, dzięki dużej lesistości oraz korzystnym warunkom klimatycznym, jest miejscem atrakcyjnym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. O wyjątkowym położeniu gminy decyduje fakt, iż w całości znajduje się ona w otulinie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie".

Lasy pokrywają ponad 40% powierzchni gminy i stanowią pozostałość Puszczy Solskiej. Rozmieszczone są nierównomiernie, a najbardziej zwarty kompleks leśny znajduje się w centralnej i północnej części gminy. W lasach przeważają siedliska borowe o dużym stopniu wilgotności, można tu spotkać także płaty bagiennego olsu oraz przystrumykowego łęgu jesionowo - olszowego. Dominują zdecydowanie drzewostany sosnowe z domieszką dębu i brzozy. Wśród nich występują zbiorowiska bagienne, takie jak Mechowe Bagno na terenie sołectwa Mostki oraz Wilcze Bagno w lasach Majdanu Golczańskiego.

Flora gminy jest dość zróżnicowana ze względu na obecność siedlisk o odmiennym charakterze - od dolin rzecznych, poprzez tereny piaszczystych wydm z ubogimi murawami i wrzosowiskami, po torfowiska i środowiska leśne. Spośród rzadkich gatunków roślin możemy tu spotkać gajnika lśniącego oraz bagno zwyczajne. W lesie pomiędzy Nalepami a Grabą znajduje się obszar występowania rosiczki okrągłolistnej.

Prócz zbiorowisk leśnych na terenie gminy występują liczne łąki i pastwiska, dużym walorem krajobrazowym jest także meandrująca wśród pól i lasów rzeka Bukowa, z licznie występującymi w jej korycie powalonymi pniami drzew.

Tereny gminy Jarocin to także miejsce występowania licznych gatunków zwierząt. W środowisku leśnym najczęstsze są sarny, jelenie, dziki, lisy, kuny i piżmaki. Tereny otwarte, tj. łąki i pola uprawne są biotopem drobnej zwierzyny łownej, m. in. kuropatw i bażantów. W kompleksie leśnym położonym na północ od wsi Jarocin, stwierdzono występowanie miejsc lęgowych głuszca, gatunku objętego na tym terenie ochrona prawną. Z rzadkich gatunków zwierząt można tu spotkać także łosia oraz wydrę. Licznie występują również bobry, które tworzą żeremia na Gilówce i Bukowej.

Większość obszarów leśnych gminy Jarocin od 2007 roku objęto programem ochrony siedlisk Natura 2000. Ponadto, ochronie prawnej podlegają dwa znajdujące się tu pomniki przyrody: dąb szypułkowy rosnący na południowym skraju wsi Nalepy oraz dąb szypułkowy rosnący w Domostawie.

Kwatery Agroturystyczne

Baza adresowa kwater agroturystycznych z terenu powiatu niżańskiego.

Hotele i pensjonaty

Hotele, pokoje, pensjonaty oraz domy wczasowe na terenie powiatu niżańskiego.

Restauracje i puby

Restauracje, puby, kawiarnie oraz lokale gastronomiczne w powiecie niżańskim.

Panel logowania