Stypendia pomostowe Drukuj
Wpisany przez Webmaster   
wtorek, 30 czerwca 2015 14:28

Miło mam poinformować, iż wzorem lat ubiegłych Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych (SEGMENT II). Dla siedmiu tegorocznych maturzystów podejmujących studia oznacza to możliwość zdobycia stypendium w kwocie 5000 zł.

Program adresowany jest do maturzystów 2015, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie.

 

Stypendia na I rok - aplikowanie w segmencie II

Aby ubiegać się o stypendium musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm (poniżej)
 • posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu - w przypadku powiatu niżańskiego rekomendacji udziela: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II) powinni złożyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (wykaz organizacji lokalnych biorących udział w bieżącej edycji Programu dostępny będzie w czerwcu 2015).

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych.

 1. Uczniowie spełniający wymagane regulaminem warunki zgłaszają bezpośrednio do Organizacji Lokalnej swoje kandydatury do ubiegania się o stypendium.
 2. Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, Kandydat do stypendium spełniający warunki, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. do godziny 16-ej. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz
  z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 roku.
 3. Organizacje Lokalne w terminie do 1 września 2015 sprawdzą prawidłowość złożonych dokumentów i prześlą je do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej.
 4. Komisja Stypendialna w FEP rozpatruje wnioski stypendialne odrębnie dla każdej Organizacji Lokalnej.
 5. FEP w terminie do 5 października 2015 roku ogłosi listę stypendystów.

Wszelkie potrzebne informacje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej pod linkiem:

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/aplikowanie

Poprawiony: wtorek, 30 czerwca 2015 14:30